Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kulvar Lokal Santral Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Kulvar Lokal Santral Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği. (“İhtisas Kulübü”), http://klosdag.org/ (“Site”) ziyaretçileri, kullanıcıları, üyelerine (“Kullanıcı”) ait kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca İhtisas Kulübü ve Site üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz Site’yi ziyaretiniz, üyelik hesabı oluşturmanız, üyelik kapsamında gerçekleştirdiğiniz işlemler ve talepleriniz kapsamında elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Derneğimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

Ad, soyad, telefon numarası, e-mail, adres bilgileri, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Uyruk, Kan Grubu, Hes Kodu, Lisans No, Eğitim ve öğretim bilgileri, İstihdam bilgileri, Elektronik medya kullanımı bilgileri, İş aktiviteleri bilgileri,
Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler, Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera),
Telekomünikasyon kayıtları, Giriş kayıtları, Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,

3.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kullanıcılara ait kişisel veriler, katılma talebinde bulunulan eğitim, kurs, aktivite gibi hizmetlerden faydalandırılmanız, bu hizmetlerin sunulması ve bu kapsamda hizmet sunucu olarak yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Site’de sunulan hizmetlerle ilgili İhtisas Kulübü ile iş ilişkisi içerisinde olan danışmanlar, eğitmenler gibi iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, Derneğimizin Sportif faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, Sportif Faaliyetlerin ulaşımı esnasında katılımcılara Seyahat Sigortası yapılması, Derneğimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi, Üye idaresi ve yönetimi, Lojistik faaliyetlerinin planlanması, Katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Üyelerimize ve üçüncü kişilere eğitim hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

4. Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Siteye üye olma amacıyla tarafımızla paylaşılan ya da Site’yi kullanımınız sırasında toplanan kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin işlenme şartlarına dair 5. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle açık rızanız olmaksızın işlenebilir ve yukarıda belirtilen taraflara aktarılabilir:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki yükümlülüklerimizin ifası.

5. İlgili Kişinin Kanun Uyarınca Hakları Nelerdir?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

İlgili Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.
1. Başvuru sahibi, şahsen Kulvar Lokal Santral Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği adresine kapalı zarf ve zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, noter aracılığı ile Kulvar Lokal Santral Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği adresine tebligat çekebilir.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değilse Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası.
3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.